Wprowadzenie


Prezentowana poniżej historia naszego Koła została opracowana na podstawie "Kroniki Koła Pszczelarskiego Kalisz - Miasto".
Myśl utrwalenia wydarzeń z życia naszego Koła podjął na jednym z wiosennych zebrań w 1984r ówczesny prezes kol. Władysław Całka. Stworzenie kroniki napotkało jednak szereg problemów związanych z odnalezieniem materiałów źródłowych związanych z historią pszczelarstwa na Ziemi Kaliskiej będącej zarazem historią Powiatowego Związku Pszczelarzy z którego zrodziło się nasze Koło, a wydarzenia te sięgają do roku 1937.
Jedynym człowiekiem , który dysponował usystematyzowaną chronologicznie potrzebną wiedzą był kolega Bogdan Hofmański.
Dzięki jego uprzejmości powstał fragment kroniki rejestrujący wydarzenia od 1937 roku tj. powstania Powiatowego Związku Pszczelarzy w Kaliszu do 1975 roku, kiedy to w związku z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego kraju, powstało województwo kaliskie a tym samym zlikwidowany został Powiatowy Związek Pszczelarzy. Jednak już wcześniej bo 1969r. wyodrębniono z PZP Nasze Koło jako jednostkę samoistną stopnia podstawowego.

Nasze Koło w latach 1937 - 69

Powiatowy Związek Pszczelarzy w Kaliszu powstał w dniu 19 grudnia 1937 roku jako Oddział Wielkopolskiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu. Organizatorami naszego Związku byli : Prezes WZP w Poznaniu Wiktor Widera oraz członek Oddziału WZP w Skalmierzycach
kol. Józef Sobczak. Obecnych na zebraniu organizacyjnym było 45 osób.

Wybrany został zarząd Powiatowego Związku Pszczelarzy w Kaliszu w następującym składzie :
Prezes - kol. Jan Mazurek z Kalisza
Wiceprezes - kol. Ignacy Niemiec z Dobrca
Sekretarz - kol. Henryk Zawacki z Kalisza
Członek Zarządu - kol. Józef Kordelas z Bogucic.
Wyciąg z protokółu zebrania organizacyjnego został wydrukowany w numerze styczniowym "Bartnika wielkopolskiego" z 1938 roku. Stanowi on jedyny i podstawowy dokument pozwalający ustalić, że Powiatowy Związek Pszczelarzy w Kaliszu - jako Oddział Wielkopolskiego, a następnie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu istnieje od 1937r.
Czas powstania naszego Koła nierozerwalnie związany był z historia Państwa.
Druga wojna światowa i okupacja niemiecka przerwała na szereg lat jego działalność. W okresie tym w znacznej mierze zniszczeniu uległy także polskie pasieki. Władze hitlerowskie zaraz na początku okupacji zarządziły, że Polacy mają zdać wszystkie swoje pasieki. Zarządzeni to było wcielane w życie z całą bezwzględnością. Przy tym zniszczono wiele rojów i sprzętu pasiecznego, a reszty procesu zniszczenia w hodowli pszczół dokonali Niemcy, którzy często nie znają się na hodowli w krótkim czasie doprowadzi przejęte pasieki niemal do całkowitej ruiny. Jednak takie wykorzystanie pszczelarstwa doprowadziło do tego, iż po kilku latach Niemcy byli zmuszeni pójść na ustępstwa w stosunku do Polaków i pozwolić nam na prowadzenie indywidualnych pasiek.

Po wyzwoleniu Powiatowy Związek Pszczelarzy w Kaliszu rychło podjął swoją działalność, a na czele Zarządu ponownie stanął kolega Jan Mazurek. Okres ten był bardzo trudny dla pszczelarzy gdyż pasiekom groziło dalsze zniszczenie z powodu braku cukru dla podkarmiania pszczół, oraz rozwoju chorób pszczelich, które szerzyły się w zastraszającym tempie. Pasieki odzyskane od Niemców były bardzo zaniedbane, a przez to przed naszymi związkami pszczelarskimi stanęły bardzo liczne i ważne zadania a mianowicie szerzenie oświaty pszczelarskiej, kształcenie hodowców matek pszczelich oraz kształcenie kontrolerów zdrowotności pasiek.

Zobacz : kurs w 1949 r.

Rozwijająca się dynamicznie działalność wszystkich związków pszczelarzy została nagle zahamowana w roku 1950. Spotkało to także Powiatowy Związek Pszczelarzy w Kaliszu, który został zawieszony, w swej działalności. Pszczelarze, którzy praktycznie zostali pozbawieni swojej organizacji, działali odtąd w odosobnieniu, bądź w ramach działań podejmowanych przez administrację lub spółdzielczość. W okresie tym ukazywał się także miesięcznik "Pszczelarstwo" ale już tylko jako pismo fachowe.
Związki pszczelarzy zostały ponownie reaktywowane dopiero w roku 1957. W roku tym rozpoczął ponownie swoją działalność Powiatowy Związek Pszczelarzy w Kaliszu na którego czele stanął ponownie kol Jan Mazurek.
W latach 60- tych Koło Pszczelarzy w Kaliszu jak i Powiatowy Związek Pszczelarzy w Kaliszu obejmował swym zasięgiem cały powiat kaliski, a członkami jednej i drugiej organizacji były te same osoby. Na czele obu organizacji stał ten sam zarząd. Ze względu na taką swego rodzaju jedność potocznie używano dla obu organizacji nazwy Związek Pszczelarzy w Kaliszu. W latach tych szeroko prowadzono działalność edukacyjną, nawiązano ścisłą współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, a jednocześnie podjęto akcję szkolenia kontrolerów zdrowotności pasiek. Działania te związane były z propagowaniem rozwoju i stosowania ówcześnie najnowszych metod pracy pszczelarskiej. Prowadzono także szereg kursów i wykładów związanych z anatomią i fizjologią pszczół, hodowlą matek pszczelich i gospodarką pasieczną, organizowano wycieczki do pasiek prowadzonych nowoczesnymi metodami.

Zobacz: kurs hodowli matek w Sielinku w 1963 r.


Na początku 1967roku-po niemal 30 latach sprawowania funkcji prezesa Powiatowego Związku Pszczelarzy w Kaliszu - kol. Jan Mazurek zrzekł się funkcji.
Nowym prezesem Powiatowego Związku Pszczelarzy w Kaliszu został kol. Tadeusz Kobylański. W okresie jego prezesury struktura związku pszczelarzy w Kaliszu została w zasadniczy sposób przekształcona. Zmiany, jakim uległ nasz związek wyraziły się w tym, że wydzielono odrębne koła pszczelarzy z własnym kierownictwem, a Powiatowy Związek Pszczelarzy w Kaliszu wyłonił się jako odrębne od kół ogniwo organizacyjne Związku Pszczelarzy. Od tego momentu Powiatowy Związek Pszczelarzy w Kaliszu był swojego rodzaju federacją kół pszczelarzy. Owocem rozgorzałej dyskusji nad reorganizacją organizacji pszczelarzy w Kaliszu, było wydzielenie organizacyjne Koła Pszczelarzy w Kaliszu jako jednostki samoistnej stopnia podstawowego. Operacja ta nie przypominała aktu utworzenia nowego koła, lecz rozdzielenie dwóch dotychczas zrośniętych ze sobą a różnych w swej istocie organizmów, istniejących wspólnie od 19 grudnia 1937 roku. Operacja ta nastąpiła w dniu 2 marca 1969r. kiedy to jako odrębna jednostka organizacyjna zaczęło działać Miejskie Koło Pszczelarzy w Kaliszu.


Miejskie Koło Pszczelarzy w Kaliszu po 1969r.

Od chwili rozpoczęcia działalności Miejskie Koło Pszczelarzy w Kaliszu nazywane również było w niektórych dokumentach Terenowym Kołem Pszczelarzy w Kaliszu.

Pierwszym prezesem Miejskiego Koła został wybrany kol. Feliks Bieniasz. W latach tych zebrania Koła odbywały się w Kaliskim Domu Kultury. Tematyką zebrań były oczywiście problemy pszczelarstwa, a do lepszej ich prezentacji zapraszano często specjalistów, którzy propagowali wiedzę pszczelarską i dokonywali różnego rodzaju pokazów. Na koniec 1969 roku nasze Koło liczyło 126 członków.

Zobacz : zdjęcie naszych kolegów z 1971 r. Od lewej: Henryk Ślęk,Jan Mazurek,Wacław Prus,Gąsiorek

Zobacz: kurs mistrzowski w 1974 r.


W 1975 roku nastąpiły zmiany w administracji państwowej w wyniku których powstało województwo kaliskie. Spowodowało to konieczność rozwiązania Powiatowego Związku Pszczelarzy i powstania w Kaliszu struktur wojewódzkich naszego Związku. W 1976 roku Koło nasze liczyło 172 członków, którzy posiadali 2747 uli. W roku tym prezesem naszego Koła został wybrany kol. Wacław Prus, który funkcję tą pełnił do 1983 roku. Istotnym wydarzeniem w życiu naszego Koła było otwarcie w dniu 1.03.1984r. przy Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Kaliszu specjalistycznego sklepu pszczelarskiego. Pozwoliło to wszystkim miłośnikom pszczelarstwa na zaopatrywanie się w literaturę oraz w różnego rodzaju sprzęt pszczelarski.

W 1987r. przypadł jubileusz 50-ciolecia istnienia Naszego Koła. W dniu 24.01.1988r. nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru naszego Koła. Sztandar został ufundowany ze składek naszych członków oraz przy wsparciu kół pszczelarzy z byłego województwa kaliskiego, a także przez inne organizacje.
W okresie tym czyli od roku 1983 do 1991 prezesem naszego Koła był kol. Wacław Całka. W 1991r. jego funkcję objął kol. Zenon Dolny.

W latach 90-tych działalność naszego Koła opierała się głównie na wprowadzaniu nowych rozwiązań w gospodarce pasiecznej poprzez dzielenie się wiadomościami poprzez członków naszego Koła oraz przy pomocy odbywania tradycyjnych wycieczek do bardziej nowoczesnych i stosujących współczesne rozwiązania pasiek i gospodarstw pszczelarskich na terenie całego kraju. W 1995r. dokonano wyboru nowego prezesa naszego Koła gdyż kol. Zenon Dolny będąc prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Kaliszu nie kandydował ponownie do Zarządu Koła. Nowym prezesem został kol. Tadeusz Fułek, który funkcję tą pełnił funkcję do 2005 r. Obecnie prezesem jest kol. Paweł Nowacki .

Na koniec 2014 r. Koło liczyło 68 członków, którzy posiadali 2375 rodzin pszczelich.